Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

УЛС ТӨРИЙН НАМЫН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ татах


Улс төрийн намын бүртгэл хөтлөх журмын хавсралтыг доорх линкээс татаж авна уу

Нам үүсгэн байгуулсныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл, маягт Хавсралт №1, 1А

Нам өөрчлөн байгуулсныг (нийлэх замаар) улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл, маягт Хавсралт №2, 2А

Нам өөрчлөн байгуулсныг (нэгдэх замаар) улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл, маягт Хавсралт №3, 3А

Намын үйл ажиллагааг зогсоосныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл, маягт Хавсралт №4, 4А

Намын дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл, маягт  Хавсралт №5, 5А

Намын даргыг бүртгүүлэх өргөдөл, маягт Хавсралт №6, 6А

Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар шинээр болон дахин авах өргөдөл, маягт Хавсралт №8, 8А

Намын оршин байгаа газрын хаяг өөрчлөгдсөнийг бүртгүүлэх өргөдөл, маягт Хавсралт №10, 10А

Хөрөнгө, түүний өөрчлөлттэй холбоотой бүртгэл хийлгэх өргөдөл, маягт Хавсралт №11, 11А