Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A
 • тодорхой хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэхээс бусад шүүхийн дотоод ажлын зохион байгуулалт, журмыг хуульд өөрөөр заагаагүй бол тогтоох;
 • шүүгчийг мэргэшүүлэх сургалтын саналаа Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнд хүргүүлэх;
 • Ерөнхий шүүгчийг томилуулахаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид санал болгох, өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаас чөлөөлөгдөх бол уг хүсэлтийг  хэлэлцэж Ерөнхийлөгчид уламжлах эсэхийг шийдэх;
 • Шүүхийн практик, тоон мэдээлэлд үндэслэн шүүн таслах ажиллагааны чанар, үр дүн, хэргийн хөдөлгөөний ерөнхий удирдлага, хяналтын талаарх Ерөнхий шүүгчийн мэдээлэлтэй танилцах;
 • хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох нарийвчилсан журмыг батлах;
 • батлагдсан журмын дагуу хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн томилох, шүүх хуралдаан даргалагчийн дарааллыг тогтоох;    
 • Хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр гаргах хугацааг сунгах;
 • Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны сахилгын хэргийг хуваарилах, бүрэлдэхүүн болон хуралдаан даргалагчийн дарааллыг батлагдсан журмын дагуу тогтоох;
 • шүүгчид 1 сараас дээш 3 сар хүртэлх хугацааны чөлөө олгох эсэхийг шийдвэрлэх;
 • танхимын тэргүүнийг сонгох, чөлөөлөх;
 • Ерөнхий зөвлөл, Сахилгын хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хэлэлцэн Нийт шүүгчийн чуулганд оруулах;
 • нийт шүүгчийн чуулганыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт орох гишүүнийг сонгох;
 • Улсын дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга, Хүрээлэнгийн захирлыг томилох, чөлөөлөх асуудалтай танилцах;
 • шүүхийн Тамгын газрын ажлын тайлантай танилцах;
 • хуульд заасан бусад бүрэн эрх.