Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A

 

  • Холбогдох хууль тогтоомж болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
  • Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
  • Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үе шатуудад хяналт-шинжилгээ хийх

д/д

Нэр

Албан тушаал

Өрөөний 

дугаар

Утасны дугаар

Мэйл хаяг

1 А.Батдэлгэр Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний албаны дарга Б/203 261209

а.batdelger@supremecourt.mn       

2 Д.Ганбат Хяналт-шинжилгээ, дотоод хяналт хариуцсан референт Б/201   ganbat@supremecourt.mn