Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Дэлгэрэнгүй хайх

Номын нэр

Зохиогчийн нэр

Хэвлэсэн он

Хэл

Хайх

Монгол Улсын дээд шүүх

Иргэний хуулийн тайлбар Гэрээний бус үүрэг-4

Иргэний хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар Гэрээний эрх зүй - 1 номыг 2007 онд анх гаргаснаас хойш Гэрээний эрх зүй - 2, Гэрээний эрх зүй - 3 номыг нийтийн хүртээл болгосон бол энэ удаа дээрх гарын авлагын 4 дүгээр ботийг ийнхүү хэвлүүллээ.   

Гэрээний бус үүрэг - 4 ном нь өмнөх тайлбаруудын цуврал хэсэг бөгөөд Иргэний хуулийн 51 дүгээр бүлэгт заасан хуулийн дагуу үүсэх үүргийн харилцаа, 52 дугаар бүлэгт заасан зөрчлийн улмаас үүсэх үүрэгт хамаарах зохицуулалтуудыг тайлбарлажээ. Түүнчлэн өмнөх тайлбар номуудад хууль хэрэглэх аргачлал бүхий бодлогыг оруулдаг байсан уламжлалыг хадгалж иргэний эрх зүйн сургалт явуулдаг шүүгч-багш нарын бэлтгэсэн дээрх сэдвүүдэд холбогдох эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх аргачлал бүхий бодлогуудыг багтаасан байна.  Хуулийн зохицуулалтын тайлбарыг бодлоготой хамтатган судлахад хууль хэрэглээний практик ач холбогдолтой энэхүү гарын авлага ном нь нийгмийн олон талт харилцаанд хуулийг тайлбарлан хэрэглэх мэдлэгт тус дөхөм болох юм. 

<