Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

A A

МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

2022.04.06 15:50

Мэдээллийн төв нь шүүн таслах ажиллагааг мэдээллээр хангах, шүүхийн шийдвэрийн хураангуй бэлтгэх, иргэд олон нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах, шүүхийн үйл ажиллагааны тухай мэдээлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Мөн шүүхийн судалгааны төвийн тодорхойлсон онцлох шүүхийн шийдвэрийн хураангуйг бэлтгэх, олон нийтэд цахим болон бусад эх сурвалжаар тогтмол мэдээлнэ.