Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Эрүүгийн хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчдэд зориулсан “Авлигын зарим болон мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын тухай” сургалтыг Азийн Хөгжлийн банктай хамтран 5 ээлжээр, Улаанбаатар хотод танхимаар зохион байгуулахаар товлолоо. Уг сургалтад хамрагдсанаар 2022 онд эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчийн заавал судлах сургалтын 1 багц цагийг хангах юм.


Сургалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

I ээлжийн сургалт

2022 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр дараах шүүхийн шүүгчид хамрагдана:

1.    Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

2.    Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

3.    Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

4.    Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

5.    Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

6.    Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

7.    Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

8.    Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

9.    Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

10.Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

11.Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

12.Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх

II ээлжийн сургалт

2022 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр дараах шүүхийн шүүгчид хамрагдана:

1.    Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

2.    Налайх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

3.    Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

4.    Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

5.    Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

6.    Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

7.    Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

8.    Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

9.    Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

10.Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

11.Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх

12.Төв аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

III ээлжийн сургалт

2022 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр дараах шүүхийн шүүгчид хамрагдана:

1.    Багануур дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

2.    Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

3.    Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

4.    Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

5.    Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх

6.    Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

7.    Сүхбаатар аймгийн сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

8.    Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх

9.    Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

10.Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

11.Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

12.Хөвсгөл аймгийн сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

IV ээлжийн сургалт

2022 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр дараах шүүхийн шүүгчид хамрагдана:

1.    Багахангай дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

2.    Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

3.    Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

4.    Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

5.    Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

6.    Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

7.    Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

8.    Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

9.    Дорноговь аймгийн сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

10.Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх

11.Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

12.Дорнод аймгийн сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

13.Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

14.Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

V ээлжийн сургалт

2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр дараах шүүхийн шүүгчид хамрагдана:

1.    Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

2.    Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

3.    Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

4.    Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх

5.    Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

6.    Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

7.    Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх

8.    Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

9.    Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

10.Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

11.Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх

--- оОо ---