Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 12 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа59671040009814530928
үйл ажиллагааны зардал59671040005967104000
Улсын Дээд шүүх41718663003327254186
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ349762900349762900