Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 8 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа40741753003958799938
үйл ажиллагааны зардал40741753003958799938
Улсын Дээд шүүх40741753003958799938
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ233105600222716907.9