Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 11 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах37264136003108686983
үйл ажиллагааны зардал37264136003108686983
Улсын Дээд шүүх37264136003108686983
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж284438600259964741.9