Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 3 дугаар сарД/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвтайлант үе /өссөн дүнгээр/Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
 хяналтын дээд шатны шүүн таслах1116680700879375447879375447
 үйл ажиллагааны зардал1116680700879375447879375447
 Улсын Дээд шүүх1116680700879375447879375447
 мэдээлэл сурталчилгааны3,000,0003,000,0003,000,000
 Улсын Дээд шүүх3,000,0003,000,0003,000,000
 ажил олгогчоос олгох тэтгэмж716418007164180071641800