Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2016 оны 2-р улирал


ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/ДТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн
1Нийт орлого 0045,654,886-45,654,886
21420Орлого0061,074,736-61,074,736
3140020данс-орлого0061,074,736-61,074,736
4Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн3,396,159,0001,294,586,700972,757,060.49321,829,639.51
52101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура2,430,373,6001,620,248,0001,528,842,032.4391,405,967.57
6210101Їндсэн цалин2,319,755,9001,546,503,2001,462,930,232.4383,572,967.57
7210103Унаа хоолны хєнгєлєлт92,305,60061,536,80061,536,8000
8210105Гэрээт ажлын цалин18,312,10012,208,0004,375,0007,833,000
92102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга253,041,000174,082,100174,081,216.41883.59
10210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл253,041,000174,082,100174,081,216.41883.59
112103Байр ашиглалттай хол тогтмол з58,802,40043,740,00032,547,311.1011,192,688.90
12210301Гэрэл, цахилгаан15,178,60010,400,00013,278,575.33-2,878,575.33
13210302Тїлш, халаалт21,316,40013,500,00014,594,437-1,094,437
14210303Цэвэр, бохир ус2,757,4001,840,0002,319,298.77-479,298.77
15210304Байрны тїрээс19,550,00018,000,0002,355,00015,645,000
162104Хангамж, бараа материалын зард126,883,30096,402,40076,181,455.1820,220,944.82
17210401Бичиг хэрэг23,801,80015,868,00010,305,9505,562,050
18210402Тээвэр, шатахуун40,439,10030,329,10030,360,100-31,000
19210403Шуудан, холбоо, интернэт30,956,70020,637,60015,427,825.185,209,774.82
20210404Ном, хэвлэл25,343,70025,343,70010,816,70014,527,000
21210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх,6,342,0004,224,0009,270,880-5,046,880
222105Нормативт зардал1,673,6001,673,60001,673,600
23210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл1,673,6001,673,60001,673,600
242106Эд хогшил, урсгал засварын зар69,022,10065,761,40057,007,231.478,754,168.53
25210601Багаж, техник, хэрэгсэл42,500,00042,500,00032,645,0009,855,000
26210602Тавилга12,741,50012,741,50015,246,700-2,505,200
27210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл736,800736,8000736,800
28210604Урсгал засвар13,043,8009,783,1009,115,531.47667,568.53
292107Томилолт, зочны зардал45,993,40045,993,40040,326,2055,667,195
30210701Гадаад албан томилолт30,000,00030,000,00039,482,205-9,482,205
31210702Дотоод албан томилолт13,858,40013,858,400844,00013,014,400
32210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах2,135,0002,135,00002,135,000
332108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй129,890,000119,930,00068,670,564.9751,259,435.03
34210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж29,560,00024,100,0004,719,92419,380,076
35210803Даатгалын Їйлчилгээ73,000,00073,000,00044,220,53028,779,470
36210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ19,000,00014,500,00011,400,174.973,099,825.03
37210807Газрын тєлбєр8,330,0008,330,0008,329,93664
382109Бараа їйлчилгээний бусад зарда146,753,100126,753,100113,404,52313,348,577
39210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда3,960,0003,960,00003,960,000
40210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х142,793,100122,793,100111,904,52310,888,577
41299990Жижиг мєнгєн сан001,500,000-1,500,000
422132Бусад урсгал шилжїїлэг133,726,500133,726,500113,210,00020,516,500
43213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм128,726,500128,726,500109,800,00018,926,500
44213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам5,000,0005,000,0003,410,0001,590,000
453,396,159,0001,294,586,7001,306,423,580-11,836,880 
463000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт0044,426,374-44,426,374
47300001Нэр данс зєрїї орлого0044,426,374-44,426,374
483100Улсын тєсвєєс санхїїжих3,396,159,0002,428,310,5002,406,850,50021,460,000
49310001Улсын тєсвєєс санхїїжих3,396,159,0002,428,310,5002,406,850,50021,460,000