Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улс төрийн намын бүртгэл

Ард түмний олонхийн засаглал нам /АТОЗН/

Намын нэр

Ард түмний олонхийн засаглал нам /АТОЗН/

Регистрийн дугаар

8489157

Бүртгэлийн дугаар

8012103208

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

-

Үүсгэн байгуулагч эсхүл Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намын дарга

А.Батдорж

/Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 2020.03.31-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор улсын бүртгэлд бүртгэсэн/

Хаяг

Чингэлтэй дүүргийн 2-р хороо, С.Чоймболын гудамж, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбоо /МҮЭХ/-ны харьяа Үйлдвэрлэл үйлчилгээний төвийн 208 тоот

Утас

99156426

99895858

Факс

-

Электрон шуудан

atoznam19@gmail.com

Веб сайт

-

Үүсгэн байгуулагдсанаас хойших бүртгэл

2023.05.08-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 21 дүгээр тогтоолоор "Ард түмний олонхийн засаглал намын хаягийн өөрчлөлт, цахим шуудангийн хаягийн өөрчлөлт"-ийг тус тус намын улсын бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөн бүртгэсэн.

"2018.12.21-ний өдрийн Улсын дээд шүүхийн шүүх хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор “2018.08.26-ны өдрийн Ард түмний олонхийн засаглал намыг үүсгэн байгуулах Анхдугаар Их хурлын 01 дүгээр шийдвэрээр Ард түмний олонхийн засаглал нам /АТОЗН/-ыг үүсгэн байгуулсныг” улсын бүртгэлд бүртгэсэн. 

Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо

 

2018.12.21