Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Сургалтын хөтөлбөрийн орон тооны бус хорооноос “ШҮҮГЧИЙН СУРГАЛТЫН 2022-2024 ОНЫ НЭГДСЭН БОДЛОГО”-ыг баталсан бөгөөд энэхүү бодлогод шүүгч жилд хамрагдах сургалтын нийт багц цагийн хэмжээ дөрвөн багц цагаас багагүй байхаар тусгасан.

Тус зохицуулалтын дагуу Сургалтын хөтөлбөрийн орон тооны бус хорооноос 2022 оны шүүгчийн сургалтыг дараах төрөлтэй байхаар шийдвэрлэж, заавал судлах мэргэжлийн суурь сургалт 1 багц цаг, заавал судлах мэргэшүүлэх сургалт 2 багц цаг, сонгон судлах сургалт 1 багц цаг байхаар тооцлоо. Энд дарж сургалтын хуваарьтай танилцана уу.