Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Улсын дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас “Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн төсөл”-д өмчийн эрх зүйн бусад зохицуулалттай уялдан нийцүүлэх зорилгоор агуулгын шинжтэй дараах асуудлыг анхаарах шаардлагатай гэж үзсэнийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.