Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намаас Улсын дээд шүүхэд 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр өргөдөл ирүүлжээ.

Уг өргөдөл нь “Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намын дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх” агуулгатай байна.