Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

- Улсын дээд шүүхийн танхимын нийт шүүгчийн хуралдаанаар хяналтын гомдлыг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн тохиолдолд улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоно.