Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 11 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнТайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А92088783894565.82980600.715913965.084Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.192088783894565.82980600.715913965.084 
Нийт зарлагын дүн А.1.192088783894565.82980600.715913965.08 
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.192088783894565.82980600.715913965.08