Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 10 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнТайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А92088783595971.62676758.288919213.31Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.192088783595971.62676758.29919213.31 
Нийт зарлагын дүн А.1.192088783595971.62676758.288919213.31 
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.192088783595971.62676758.288919213.31