Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ


Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Улсын Дээд шүүх

/мян.төгрөг/

Эдийн засгийн ангилал2015 оны батлагдсан төсөв
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН3,902,684.50
УРСГАЛ ЗАРДАЛ3,902,684.50
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ3,268,717.70
 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил2,560,031.0
 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл218,845.0
 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал48,882.8
 Хангамж, бараа материалын зардал103,743.3
 Нормативт зардал2,673.6
 Эд хогшил, урсгал засварын зардал15,436.6
 Томилолт, зочны зардал73,391.3
 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж184,462.2
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал61,251.9
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ633,966.8
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР3,902,684.5
 Улсын төсвөөс санхүүжих3,902,684.5