Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 8 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнТайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А92088782992999.62114783.9878215.7Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.192088782992999.62114783.9878215.7 
Нийт зарлагын дүн А.1.192088782992999.62114783.9878215.7 
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.192088782992999.62114783.9878215.7