Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 6 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнТайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А92088782386503.21615050.4770627.8Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.192088782386503.21615050.4770627.8 
Нийт зарлагын дүн А.1.192088782386503.21615050.4770627.8 
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.192088782386503.21615050.4770627.8