Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 5 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнТайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А920887820839641335413748550.1Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1920887820839641335413748550.1 
Нийт зарлагын дүн А.1.1920887820839641335413748550.1 
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1920887820839641335413748550.1