Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 4 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнТайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А920887817753921129192646200.4Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1920887817753921129172646200.4 
Нийт зарлагын дүн А.1.1920887817753921129172646200.4 
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1920887817753921129172646200.4