Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2020 оны 1 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвГүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/дүнТайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А9208878627083.7220807.2406276.4Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.19208878627083.7220807.2406276.4 
Нийт зарлагын дүн А.1.19208878627083.7220807.2406276.4 
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.19208878627083.7220807.2406276.4