Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 11 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа51796585005694239036
Үйл ажиллагааны зардал51796585003803487428
Улсын Дээд шүүх мэдээлэл сурталчилгаа51796585003803487428
Ажил олгогчоос НДШ320520200291382000