Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ


Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Улсын Дээд шүүх

/мян.төгрөг/

Эдийн засгийн ангилал 2015 оны батлагдсан төсөв
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 3,902,684.50
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3,902,684.50
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3,268,717.70
  Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,560,031.0
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 218,845.0
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 48,882.8
  Хангамж, бараа материалын зардал 103,743.3
  Нормативт зардал 2,673.6
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 15,436.6
  Томилолт, зочны зардал 73,391.3
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 184,462.2
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 61,251.9
ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 633,966.8
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 3,902,684.5
  Улсын төсвөөс санхүүжих 3,902,684.5