Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 10 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа53205537025225905770
үйл ажиллагааны зардал53205537023555822372
Улсын Дээд шүүх53205537023555822372
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ291382000291382000