Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 9 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа50225791024756079777
үйл ажиллагааны зардал50225791024756079777
Улсын Дээд шүүх50225791024756079777
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ262243800262243708.3