Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 7 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа39534499002888593552
үйл ажиллагааны зардал39534499002888593552
Улсын Дээд шүүх39534499002888593552
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ222717400222716907.9