Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 6 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа34589873002385383284
үйл ажиллагааны зардал34589873002385383284
Улсын Дээд шүүх34589873002385383284
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ174829200174828907.9