Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 5 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа31482967001935644890
үйл ажиллагааны зардал31482967001935644890
Улсын Дээд шүүх31482967001935644890
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ145691000145690907.9