Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 4 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа19271795001137893361
үйл ажиллагааны зардал19271795001137893361
Улсын Дээд шүүх19271795001137893361
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ116552800116552707.9