Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 3 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа1510325200888294160.7
үйл ажиллагааны зардал1510325200888294160.7
Улсын Дээд шүүх1510325200888294160.7
мэдээлэл сурталчилгаа3000000220000
ажил олгогчоос НДШ8741460087276307.87