Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 2 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа1068667200551591048.4
үйл ажиллагааны зардал1068667200551591048.4
Улсын Дээд шүүх1068667200551591048.4
мэдээлэл сурталчилгаа3000000220000
ажил олгогчоос НДШ5827640041731107.87