Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2019 оны 1 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа637161700288285543.6
үйл ажиллагааны зардал637161700288285543.6
Улсын Дээд шүүх637161700288285543.6
мэдээлэл сурталчилгаа  
ажил олгогчоос НДШ29138200