Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 12 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах39485647003655886667
үйл ажиллагааны зардал39485647003655886667
Улсын Дээд шүүх39485647003655886667
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж310904400310904400