Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 10 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах33750444002818124957
үйл ажиллагааны зардал33750444002818124957
Улсын Дээд шүүх33750444002818124957
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж257972400230670000