Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 9 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах30314883002466977592
үйл ажиллагааны зардал30314883002466977592
Улсын Дээд шүүх30314883002466977592
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж231506200230670000