Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 7 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах21635709001502087493
үйл ажиллагааны зардал21635709001502087493
Улсын Дээд шүүх21635709001502087493
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж153780000153780000