Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 5 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах18502716001242541933
үйл ажиллагааны зардал18502716001242541933
Улсын Дээд шүүх18502716001242541933
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж128150000128150000