Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 4 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах14887175001004776037
үйл ажиллагааны зардал14887175001004776037
Улсын Дээд шүүх14887175001004776037
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж102520000102520000