Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 1-р улирал


Д/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
  Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
 ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
 хяналтын дээд шатны шүүн таслах1193228400752009743.2
 үйл ажиллагааны зардал1193228400752009743.2
 Улсын Дээд шүүх1193228400752009743.2
 мэдээлэл сурталчилгааны3000000255000
 Улсын Дээд шүүх3000000255000
 ажил олгогчоос7689000076890000