Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 3 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах1193228400752009743.2
үйл ажиллагааны зардал1193228400752009743.2
Улсын Дээд шүүх1193228400752009743.2
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж7689000076890000