Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 2 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах797636200476315510.6
үйл ажиллагааны зардал797636200476315510.6
Улсын Дээд шүүх797636200476315510.6
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж5126000051260000