Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2018 оны 1 дүгээр сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв 
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А  
хяналтын дээд шатны шүүн таслах397796500210134407.8
үйл ажиллагааны зардал397796500210134407.8
Улсын Дээд шүүх397796500210134407.8
мэдээлэл сурталчилгаа  
Улсын Дээд шүүх  
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж25630000