Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 12 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
хяналтын дээд шатны шүүн таслах353879240027848637132784863713
үйл ажиллагааны зардал353879240027848637132784863713
Улсын Дээд шүүх353879240027848637132784863713
мэдээлэл сурталчилгааны690000030000003000000
Улсын Дээд шүүх690000030000003000000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж237291200237291200237291200