Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 11 дүгээр сар


Д/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
 ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
 хяналтын дээд шатны шүүн таслах353879240027848637132784863713
 үйл ажиллагааны зардал353879240027848637132784863713
 Улсын Дээд шүүх353879240027848637132784863713
 мэдээлэл сурталчилгааны690000030000003000000
 Улсын Дээд шүүх690000030000003000000
 ажил олгогчоос олгох тэтгэмж237291200237291200237291200