Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 10 дугаар сарД/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвтайлант үе /өссөн дүнгээр/Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
 хяналтын дээд шатны шүүн таслах353879240027848637132784863713
 үйл ажиллагааны зардал353879240027848637132784863713
 Улсын Дээд шүүх353879240027848637132784863713
 мэдээлэл сурталчилгааны690000030000003000000
 Улсын Дээд шүүх690000030000003000000
 ажил олгогчоос олгох тэтгэмж237291200237291200237291200