Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 3-р улиралД/дТөсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөвтайлант үе /өссөн дүнгээр/Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
 хяналтын дээд  шатны шүүн таслах325852660025142480452514248045
 үйл ажиллагааны зардал325852660025142480452514248045
 Улсын Дээд шүүх325852660025142480452514248045
 мэдээлэл сурталчилгааны690000030000005852390
 Улсын Дээд шүүх690000030000005852390
 ажил олгогчоос олгох тэтгэмж213627000213627000213627000