Хадгалсан

Эхлэл

Номын сан

Хэрэглэгч

Меню

2017 оны 8 дугаар сар


Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилалБатлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
 Жилээртайлант үе /өссөн дүнгээр/ 
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А   
хяналтын дээд шатны шүүн таслах252949190023084982202308498219,64
үйл ажиллагааны зардал252949190023084982202308498219,64
Улсын Дээд шүүх252949190023084982202308498219,64
мэдээлэл сурталчилгааны300000030000003000000
Улсын Дээд шүүх300000030000003000000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж189962800189962800189962800